Сакам времето да застане

Читајќи ги песните од „Сакам времето да застане“, четвртата книга на Марија Миноска, имам чувство како навистина да застанува времето.

Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски”, Скопје
821.163.3-1
МИНОСКА, Марија
Сакам времето да застане / Марија Миноска. – Скопје : Санто Стеф-С, 2018. – 40 стр. ; 20 см
За авторот: стр. 37
ISBN 978-608-65719-6-2
COBISS.MK-ID 106742794

Цена: 120 ден. / 2 

Нарачај!