Курсеви

Јазични курсеви по српски јазик за деца и возрасни!

Македонски јазик за странци!

Часовите се приспособуваат на барањата на слушателите. Освен изучување на јазикот во група, ви нудиме и индивидуална настава.
Интензитетот и времетраењето на часовите ги одредуваат професорот и слушателите.