Судски преводи

Постојан судски преведувач е лице кое го положило тестот за проверка на знаење и со решение од министерот за правда е поставено за постојан судски преведувач на неопределено време за подрачјето на определен суд, а кое врши преведување на говор и писмен текст од македонски на странски јазици и обратно. По барање на судот, државен орган, друга институција или граѓани, постојаните судски преведувачи вршат преведување на говор и писмен текст од македонски на странски јазици и обратно. Судски преводи се преводи заверени со печат од овластен судски преведувач за јазикот на кој се преведува документот и претставува официјален судски документ. Судските преводи ги заверуваме во согласност со барањата од Министерството за правда.

Превод на документи за кои е потребна заверка од овластен преведувач на сите светски јазици:

– договори

– уверенија

– лични документи

– сведителства, дипломи, потврди

– изводи од регистри

– овластувања и полномоштва

– полициски извештаи

– лекарски наоди…

Пратете ни го вашиот текст, а ние ќе пресметаме колку ќе ве чини услугата.

  1. За физички лица и постојани соработници одобруваме попуст до 30%, во зависност од обемот и тежината на материјалот.
  2. За текст до 50 страници за 2 дена и барање да се работи за викенд или празник, цената се зголемува за 30-50%.

За една страница се смета текст кој содржи 1800 знаци вклучувајќи ги и празните места меѓу зборовите! Доколку сакате да знаете колку знаци содржи Вашиот документ обратете ни се или пресметајте сами со помош на функцијата што ви ја нуди Microsoft Word (Tools Menu – > Word Count -> Characters with/including spaces).
За превод и заверка на Вашиот документ од страна на судски преведувач се наплаќа горенаведениот износ и за документ кој содржи помалку од 1800 знаци.

Испрати текст!