Судски преводи

Постојан судски преведувач е лице кое го положило тестот за проверка на знаење и со решение од министерот за правда е поставено за постојан судски преведувач на неопределено време за подрачјето на определен суд, а кое врши преведување на говор и писмен текст од македонски на странски јазици и обратно. По барање на судот, државен орган, друга институција или граѓани, постојаните судски преведувачи вршат преведување на говор и писмен текст од македонски на странски јазици и обратно. Судски преводи се преводи заверени со печат од овластен судски преведувач за јазикот на кој се преведува документот и претставува официјален судски документ. Судските преводи ги заверуваме во согласност со барањата од Министерството за правда.

Превод на документи за кои е потребна заверка од овластен преведувач на сите светски јазици:

– договори

– уверенија

– лични документи

– сведителства, дипломи, потврди

– изводи од регистри

– овластувања и полномоштва

– полициски извештаи

– лекарски наоди…

СУДСКИТЕ ПРЕВОДИ ВИ ГИ ДОСТАВУВАМЕ ДО АДРЕСАТА ШТО ВИЕ ЌЕ ЈА НАВЕДЕТЕ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛНИ ТРОШОЦИ!

Пратете ни го вашиот текст, а ние ќе пресметаме колку ќе ве чини услугата.

Испрати текст!