Учам да пишувам

Систематизиран материјал за усвојување на елементарните линии и развивање на графомоториката на децата. Содржини што го поттикнуваат интересот за самостојно пишување, развиваат љубов кон мајчиниот јазик, поттикнуваат емпатија и љубов кон природата и кон животните, ги поттикнуваат мисловните процеси анализа и синтеза.

ISBN 978-608-65719-0-0

COBISS.MK-ID 96557066

Цена: 210 180 ден. / 4 3 €

Нарачај!

Погледни дел од изданието!