Стихобоенка „До небото вишно“

Во овој алманах на поетски творби, во стихобоенката ,,До небото вишно“, презентирани се извонредни пораки за: хуманоста, развивање на еколошката свест, почит кон националните и верски празници, здравите навики, убавините на природата, почитување и прифаќање на различностите…

ISBN 978-608-65719-7-9 COBISS.MK-ID 110265098